Výroční valná hromada 2023

V sobotu 30. prosince se konala v hostinci u Pechů Valná hromada SDH Kožlí. Sešli jsme se jako vždy v 18 hodin. Schůzi zahájil starosta sboru, který všechny přivítal a nechal odhlasovat program schůze.

Program Valné hromady:
1) Zahájení
2) Odsouhlasení programu
3) Zpráva o činnosti za daný rok a návrh plánu činnosti na další rok
4) Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za daný rok
5) Zpráva revizora
6) Diskuse.
7) Volba zástupců na shromáždění představitelů OSH
8) Usnesení
9) Závěr jednání

Obsáhlou zprávu o činnosti přednesl velitel jednotky p. Husák. Seznámil nás se všemi akcemi a výjezdy za rok 2023. Dále nastínil plán činnosti na rok 2024. Výsledky hospodaření a účetní uzávěrku přednesla hospodářka sboru p. Cicvárková. Přehled zpráv uzavřel zprávou o kontrole činnosti a hospodaření předseda revizní komise p. Čermák.
V diskusi vystoupil starosta sboru p. Prchal, který všechny seznámil se stavem členské základny a činností výboru SDH.
Sbor má k 31. 12. 2023 79 členů, z toho 8 žen, 14 dětí. Výbor má 13 členů. Schází se každé první úterý v měsíci v hasičské zbrojnici. Ze schůzí se provádí zápis. Jednání je přístupné všem členům SDH.
Poté vystoupil p. Husák a upřesnil některé věci mezi obecním úřadem, výjezdovou jednotkou a SDH. Do diskuse se nikdo další nepřihlásil.

Na shromáždění představitelů SDH byl zvolen p. Čermák.

Usnesení Valné hromady SDH Kožlí konané dne30.12.2023 v Kožlí

Valná hromada SDH Kožlí po vyslechnutí zpráv o činnosti a hospodaření za daný rok, zprávy revizní komise, plánu práce na další rok, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

Schvaluje:
1. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2023
2. Zprávu revizní rady
3. Plán činnosti SDH na další rok
4. Členský příspěvek na další rok ve výši 300 Kč za člena staršího 18 let a 200 Kč za člena mladšího 18 let. Termín pro odvod členských příspěvků je do 31. 1. 2024.

Ukládá:

a) výboru SDH

1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní Valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech
2. Zpracovat plán práce SDH na další rok
3. Vyhodnotit diskusi z VH, včetně připomínek, a náměty zapracovat do plánu práce
4. Zabezpečit účast představitelů SDH na jednáních okrsku a shromážděních OSH

b) všem členům SDH

1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok
2. I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.
3. Uhradit členské příspěvky do 31. 1. 2024

Po schválení usnesení byla oficiální část schůze uzavřena. Následovalo občerstvení a volná zábava.
Tato schůze byla smutná tím, že po desítkách let se konala u Pechů naposledy. Provozovna od 1. ledna zavírá.

V závěru bychom chtěli popřát do nového roku hodně zdraví a spokojenosti všem hasičům, našim přátelům nehasičům i jejich rodinám a poděkovat jim za odvedenou práci v roce 2023. Těšíme se na další spolupráci v roce 2024.

Výbor SDH Kožlí