Výroční valná hromada za rok 2022

V sobotu 7. ledna 2023 se uskutečnila v hostinci u Pechů výroční Valná hromada našeho sboru.

Sešli jsme se v nadpoloviční většině, takže jsme byli usnášeníschopní.

Schůzi zahájil a vedl starosta sboru. Po něm následovala zpráva velitele činnosti v roce 2022 a výhledu na rok 2023, finanční zpráva hospodářky a zpráva revizora. Poté obdrželi někteří členové Čestné uznání OSH. Náš čestný starosta p. Bohuslav Prchal obdržel k výročí svých devadesátých narozenin Čestné uznání Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Všem oceněným gratulujeme.

Následovala debata o zvýšení členských příspěvků. Okresní výbor nám zvedl proti naší vůli výši příspěvků o 100 Kč. Po delší debatě výroční schůze odsouhlasila výši příspěvků dětem a dorostencům do 18 let na 200 Kč, ostatním členům na 300 Kč.

Na závěr bylo přečteno a schváleno usnesení Valné hromady. Poté starosta sboru schůzi oficiálně ukončil. Jako občerstvení byl podáván guláš a káva.