Valná hromada 2019

V sobotu 28. prosince se uskutečnila Valná hromada našeho sboru. Konala se od 18 hodin v hostinci u Pechů. Schůzi zahájil starosta sboru p. Bohuslav Prchal st.Přivítal přítomné členy a hosty, zvláště potom p. Cihláře,náměstka starosty OSH Havlíčkův Brod, starostu okrskuč.18.

Minutou ticha jsme uctili památku našeho člena Rudolfa Urbana zesnulého v roce 2019. Pan Rudolf Urban byl členem od roku 1976, působil ve výboru, kde zastával funkci jednatele. ČEST JEHO PAMÁTCE.

Po odsouhlasení programu schůze vystoupil se svou zprávou o činnosti sboru velitel p. Husák. Všechna činnost a události jsou podrobně popsány na našich internetových stránkách. Jako druhá vystoupila hospodářka p. Cicvárková. Předložila nám podrobný přehled o hospodaření za celý rok 2019. Její slova potvrdil za revizní komisi p. Jan Prchal. Komise provedla celkovou kontrolu hospodaření a neshledala žádných závad. Zhodnotil i práci sboru. Na letošní rok připadly volby do výboru a revizní komise našeho sboru. Návrhová komise přednesla návrh složení nového výboru a revizní komise. Po následném hlasování byl tento návrh schválen všemi hlasy.

Nové složení:
Výbor SDH od roku 2020

 • Prchal Bohuslav ml. – starosta sboru
 • Smejkal Jan – náměstek starosty
 • Urban Jan – jednatel sboru
 • Husák Václav – velitel sboru
 • Prchal Jan – zástupce velitele
 • Prchal Jiří – strojník
 • Cicvárková Jaroslava – hospodář sboru       
 • Vojíř Josef – referent prevence
 • Vojíř Karel ml. – vedoucí mládeže
 • Karel Oldřich – vzdělavatel
 • Pešek Pavel – člen výboru
 • Cicvárek Pavel st. – člen výboru
 • Křepelka Josef – člen výboru

Revizní komise:

 • Čermák Miloslav – revizor
 • Cicvárek Pavel ml. – člen komise
 • Šafařík Milan ml. – člen komise

V tomto roce se rozhodl ukončit svoji činnost jako starosta sboru a člen výboru p. Bohuslav Prchal st.Členem sboru byl od roku 1952, členem výboru od roku 1956. Od roku 1969 zastával funkci strojníka, od roku 1975 místopředsedy. Od roku 1982, tedy celých 38 let, vykonával funkci starosty sboru. Za jeho práci mu patří veliké poděkování.

Za okresní sdružení hasičů mu p. Cihlář předal titul Čestného starosty s právem nosit nadále hodnostní označení starosty. Za náš sbor jsme starostovi předali čestné uznání a věcný dar. Vše se odehrálo za potlesku všech členů i hostů.

Po tomto aktu předal p. Cihlář ocenění i ostatním navrženým členům. Velitel sboru p. Husák dostal Čestné uznání za dlouholetou a obětavou činnost pro hasičské hnutí.

Čestné uznání OSH MSH obdrželi: p. Dorážka Bohuslav, Matěna Zdeněk st., Musil Jaroslav, Pajer Miroslav, Hurt Jaroslav st,Pecha Josef st.

Medaili Za příkladnou práci obdržel:Za dosavadní práci pro sbor a dlouholetou činnost ve výjezdové jednotce p. Vojíř Karel st. a Musil Josef. Spolu s Čestným uznáním za dlouholetou a dobrou práci od OSH Havlíčkův Brod, které jsme obdrželi při slavnostním otevírání nové hasičské zbrojnice, je to slušná řádka ocenění, která se sboru a jednotlivcům po několika letech opět dostala. V tomto trendu bychom rádi pokračovali.

Po slavnostním ceremoniálu následovala diskuze. Jako první se přihlásil p. Cihlář. Hovořil o činnosti OSH, i okrsku č. 18. Po něm se přihlásil ke slovu nový starosta sboru p.Bohuslav Prchal ml., ve stručnosti nastínil svoje představy o svém působení v této funkci. Na závěr popřál všem do nového roku. Po jeho slovech se do diskuze už nikdo nepřihlásil.

Starosta p. Bohuslav Prchal st. přečetl návrh usnesení, který byl sválen. Tím skončila oficiální část schůze.

Následovalo občerstvení v podobě výborného guláše a kávy z kuchyně rodiny Pechových. Tímto jim chceme poděkovat za vzornou obsluhu a za poskytování svojí provozovny k pořádaní výroční schůze, ale i schůzí výboru.