ROK 2010

Dne 18. prosince proběhla valná hromada a pomalu se uzavírá rok 2010. Jaký byl pro náš sbor?

Výjezdová jednotka: Letos podstatně klesly události výjezdu k požáru, rok 2010-2x, rok 2009- 12x. Dvakrát v jeden den jsme zasahovali u povodní, dvakrát pátrali po ztracených osobách. Tento rok se nám vyhýbaly silné větry a vichřice. Jednotka pomáhala při pořádání motokrosu v Ledči nad Sázavou, čistila kanalizaci a myla vozovky. Pravidelně byly prováděny kontroly a údržba techniky, snad proto jme nezaznamenali v průběhu roku vážnější poruchy.Začátkem roku svitla naděje na pořízení novějšího auta, bohužel s nástupem vlády premiéra Nečase a ministra vnitra  Johna tato naděje velice rychle uhasla.Za dotační přispění  státu a obce Kožlí byly pořízeny další dva zásahové obleky, jednotka nyní disponuje 6 kusy těchto profesionálních oděvů včetně přileb, rukavic a bot. Bylo zakoupeno po 10 kusech hadic B a 10 kusech hadic C. Od profesionálních hasičů jsme dostali dvě ruční radiostanice Motorola a od kraje Vysočina jsme přijali dotaci na udržování techniky a dotaci za výjezdy mimo obec. Do výjezdové jednotky byli zařazeni dva noví členové, kteří se hned zúčastnili základního školení nositelů dýchací techniky. Jednotka funguje bez větších problémů.

Základní organizace: Členskou základnu ke dni 29. 12. 2010 tvoří 88 členů, 79 mužů a  9 žen. V roce 2010 jeden člen zemřel, jeden se odhlásil, nikdo nový  nebyl přijat. Náš kolektiv tvoří též tři družstva mladých hasičů, kteří jsou dobrými pomocníky dospělých. Letos se nám splnil sen, při výroční schůzi obdržela organizace z rukou starosty obce hasičský prapor, o který jsme už léta usilovali. Zde také obdrželi čtyři členové medaili  Za příkladnou práci a šest členů medaili Za zásluhy. O kroniku hasičského sboru se vzorně stará p. Vojířová Z. Jediným větším problémem je účast na výroční schůzi a placení členských příspěvků. Tuto záležitost se snaží výbor řešit.

Soutěže: Družstvo mužů letos nastoupilo v novém složení, ze starých soutěžících zůstali jenom dva. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Koňkovicích a letos po dlouhé době i soutěže o Putovní pohár integrovaného záchranného  systému v Havlíčkově Brodě. Přestože jsme měli v Koňkovicích mladý tým a v Brodě starší zkušené borce z výjezdového družstva, nebily výsledky vůbec uspokojivé. Dobře nedopadly ani děti, až na první místo starších chlapců, ani ti se ovšem nevyhnuli chybám. Do příštího roku budeme proto muset změnit taktiku útoku a být důslední při udržování kázně a docházky na tréninky. Uspořádali jsme též tradiční Srandamač, při kterém se všichni dobře pobavili.

Kulturní akce: Hasičský ples, Maškarní průvod po vsi, Maškarní ples, Dětský karneval, Dětský den, Loučení s prázdninami, Mikulášská nadílka. Tyto již tradiční akce, které pořádáme a zajištujeme v průběhu roku za pomoci hasičů, ale i nehasičů dají poměrně dost starostí a práce. Jak se nám daří je připravovat, nechám na každém z vás. Přestože dětské akce dotujeme z pokladny hasičů, tržba z obou plesů nám přinesla  slušný výdělek. Na příští rok plánujeme Hasičský ples (29. ledna), Maškarní rej a Maškarní ples (5. března),Dětský karneval (březen), Okrskovou soutěž (květen – Rejčkov), Dětský den a Srandamač (červen), Pyro car 2011 Přibyslav (27.-28. srpna), Loučení z prázdninami (srpen), Mikulášskou nadílku (3. prosinec), Výroční schůzi ( prosinec).

Výbor SDH: Výbor se schází pravidelně každé první úterý v měsíci a nepravidelně dle potřeby sboru. Schůze se konají v hostinci u Pechů a jsou veřejné, každý kdo má nějaký problém, připomínku, požadavek nebo návrh může na tuto schůzi přijít a zde toto přednést a projednat.

Internetové stránky: Tyto stránky provozujeme dva roky, snažíme se co nejrychleji a nejpodrobněji informovat o dění jak v naší organizaci, tak i o situaci hasičů celkově. V tomto roce prošly grafickými změnami a přešli na nový redakční systém WordPress. O jejich sledovanosti svědčí to, že je od měsíce září letošního roku otevřelo přes 600   návštěvníků.  Jim všem  do nového roku všechno nejlepší přeje redakce.

Veškerá činnost, kterou jsem popsal se vešla do několika řádků, ale všichni, kdo přiložili ruce k dílu, vědí, že se jedná o stovky hodin tvrdé a obětavé práce. Proto chceme všem ještě jednou poděkovat a vyslovit přání, aby naše spolupráce  pokračovala i v roce 2011.

Všem hasičům, jejich rodinným příslušníkům, fandům hasičů  přejeme do roku 2011 všechno nejlepší, hodně zdraví a trpělivosti. Celému sboru potom, aby byl rok příští ještě lepší než ten minulý.

Výbor SDH.